Bedankt voor de opdracht. Ik kijk ernaar uit om een mooi resultaat neer te zetten. Hieronder volgen (nogmaals) de kleine lettertjes, oftewel algemene voorwaarden, die nodig zijn om zo prettig en transparant mogelijk te kunnen samenwerken. Deze beschrijven namelijk zowel voor mij als voor jou de rechten en verplichtingen in verband met de opdracht, zodat we precies weten wat we van elkaar mogen verwachten.

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSMAKEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende  betekenis gebruikt. 

 1. TEAMSMAKEN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Goudsesingel 52-214, 3011KD te Rotterdam,  ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70714274. 
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TEAMSMAKEN een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te  sluiten. 
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4. Partijen: TEAMSMAKEN en de Opdrachtgever gezamenlijk. 
 4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee TEAMSMAKEN zich jegens de  Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten. 
 5. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door TEAMSMAKEN te verlenen diensten, waaronder niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, training, (team)coaching, de vervaardiging en levering van een DISC Persoonlijkheidsanalyse, intervisie en kooksessies. 
 6. Deelnemer: eenieder, al dan niet tevens Opdrachtgever, die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een  trainings-, coaching-, DISC- of intervisietraject, dan wel kooksessie. 
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie  die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan  worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TEAMSMAKEN en iedere Overeenkomst. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door  TEAMSMAKEN worden betrokken. 
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook  aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en  voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene  voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als  zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling  overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.  

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

 1. Elk aanbod van TEAMSMAKEN (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van  aanvaarding is vermeld. Een aanbod van TEAMSMAKEN kan door haar nog worden herroepen tot meteen, althans zo  spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever. 
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van TEAMSMAKEN, binden haar niet. 
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van  TEAMSMAKEN, op de eventueel daartoe door TEAMSMAKEN aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien  de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van TEAMSMAKEN, komt de Overeenkomst niet volgens deze  afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TEAMSMAKEN anders aangeeft. Een aanbod van TEAMSMAKEN kan in beginsel  dan ook uitsluitend ongewijzigd door de Opdrachtgever worden aanvaard.  
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door  het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk  aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Pagina 1 van 6 

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN 

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs  relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door  TEAMSMAKEN aangewezen wijze, aan TEAMSMAKEN verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door  hem aan TEAMSMAKEN verstrekte informatie. TEAMSMAKEN is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is  uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. 
 2. Indien en voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens van derden verstrekt, zoals die van Deelnemers, staat de  Opdrachtgever ervoor in dat hij daartoe, gelet op de geldende wet- en regelgeving, gerechtigd is. Waar nodig zorgt de  Opdrachtgever voor de benodigde toestemming van de betrokken personen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aan  TEAMSMAKEN verstrekte persoonsgegevens door TEAMSMAKEN mogen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor  de Opdrachtgever deze aan TEAMSMAKEN beschikbaar heeft gesteld. De Opdrachtgever vrijwaart TEAMSMAKEN van alle  aanspraken van derden ter zake.  
 3. In geval de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen  Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,  voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de Dienstverlening. TEAMSMAKEN dient kosteloos gebruik  te kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen, waaronder  begrepen kunnen zijn een flipover, beamer en koffie, thee en water voor TEAMSMAKEN en de Deelnemers.  
 4. TEAMSMAKEN verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot  redelijkerwijs mogen worden gesteld. TEAMSMAKEN verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis;  TEAMSMAKEN kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst werden beoogd. 
 5. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever (al dan niet  Deelnemers), dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden  betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van TEAMSMAKEN en dat zij  alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door TEAMSMAKEN mogelijk te  maken. Ook voor het overige dient de Opdrachtgever TEAMSMAKEN steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst  vereiste medewerking te verlenen. 

ARTIKEL 5. | DERDEN 

 1. TEAMSMAKEN is te allen tijde gerechtigd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van  dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404  en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
 2. TEAMSMAKEN is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de  weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij eventueel bij de uitvoering van de  Overeenkomst betrekt. Zo geldt dat TEAMSMAKEN nimmer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door derden die  werkzaamheden verrichten of diensten verlenen die TEAMSMAKEN gewoonlijk niet tevens zelf uitvoert, zoals door  TEAMSMAKEN ingeschakelde chefs die bij kooksessies worden betrokken. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die TEAMSMAKEN bij de  uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun  aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan TEAMSMAKEN, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op  de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst. 
 4. Het is mogelijk dat de eventuele derden die TEAMSMAKEN bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun  aansprakelijkheid ter zake willen beperken. TEAMSMAKEN gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de  Opdrachtgever te aanvaarden. 

ARTIKEL 6. | DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de Dienstverlening of door verstrijken van de looptijd  waarvoor deze is aangegaan. 
 2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst betreffende coaching, training of intervisie annuleert, geschiedt dit conform de  volgende voorwaarden: 
 3. a) Indien annulering plaatsvindt tot de 14e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de  Diensten, geschiedt annulering kosteloos; 
 4. b) Indien annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste)  dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

Pagina 2 van 6 

 1. c) Indien annulering plaatsvindt vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de  Diensten of in geval van ‘no-show’, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd. 3. In geval de door TEAMSMAKEN gemaakte kosten de annuleringskosten als bedoeld in het vorige lid overstijgen, komt het  meerdere eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. Indien zij dit onder de gegeven omstandigheden van het geval  passender acht, kan TEAMSMAKEN, indien de Opdrachtgever Dienstverlening betreffende coaching, training of intervisie  annuleert, in plaats van een beroep op het bepaalde in het vorige lid, een beroep doen op het bepaalde in lid 5. Indien de  Opdrachtgever in dat geval een rechtspersoon is of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of  bedrijf, dient bij toepassing van het bepaalde in lid 5, in plaats van ‘Consument’ ‘Opdrachtgever’ te worden gelezen. 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst die voorziet in de vervaardiging en levering van een DISC Persoonlijkheidsanalyse of een kooksessie, dan wel van het bepaalde in dit lid en lid 2 afwijkende Diensten annuleert, is  TEAMSMAKEN gerechtigd om vergoeding te vorderen wegens winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan,  bestaande uit de volledige overeengekomen totaalprijs minus de eventueel overeengekomen en ten gevolge van de  annulering niet gemaakte reiskosten en/of kilometervergoeding. 
 2. In geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomst door een Consument, kan de Consument in afwijking van het  bepaalde in de vorige leden van dit artikel, uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van alle met het oog op de  uitvoering van de Overeenkomst door TEAMSMAKEN gemaakte kosten, vermeerderd met het honorarium van  TEAMSMAKEN naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten. 

ARTIKEL 7. | KLACHTEN 

 1. Eventuele klachten over TEAMSMAKEN dienen binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee werkdagen  na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Opdrachtgever veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk en  gemotiveerd aan TEAMSMAKEN kenbaar te worden gemaakt. 
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor TEAMSMAKEN uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting  voort. 
 3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de  Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat. ARTIKEL 8. | WIJZIGING IN DE VORM VAN UITVOERING VAN DE DIENSTEN 

TEAMSMAKEN behoudt zich het recht voor om de Dienstverlening op grond van overmacht of onvoorziene  omstandigheden, in plaats van fysiek op locatie, langs elektronische weg te verlenen. Zo geldt bijvoorbeeld dat indien een  training of coachingsessie als gevolg van coronamaatregelen niet op locatie kan plaatsvinden, deze online wordt  aangeboden. De Deelnemers kunnen dan online van de Diensten gebruik maken. Voorts kan om eenzelfde reden de  samenstelling van teams worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de omvang van teams moet worden beperkt in verband  met coronamaatregelen. Vorenstaande biedt de Opdrachtgever dan ook geen recht op ontbinding van de Overeenkomst,  schadevergoeding of enige andere compensatie. 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT 

 1. TEAMSMAKEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij  daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het  maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast  hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken  waarop TEAMSMAKEN geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig  bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtnemer(s), rampen, epidemieën, pandemieën,  oorlog en oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen,  stroomstoringen, brand, overstroming en technologische beperkingen. 
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de  Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. Indien TEAMSMAKEN bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,  of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte,  respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in  aanmerking. 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. TEAMSMAKEN is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de  Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor 

Pagina 3 van 6 

zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het  sluiten van de Overeenkomst TEAMSMAKEN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de  Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten  aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot  ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door TEAMSMAKEN in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling  een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming  na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  

 1. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet  Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in  gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is TEAMSMAKEN gerechtigd  de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de  nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld. 
 2. Indien TEAMSMAKEN de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar en is de  Opdrachtgever gehouden TEAMSMAKEN de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de ontbinding van de  Overeenkomst lijdt. 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 

 1. Indien de Dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen  Partijen overeengekomen locatie, vermeldt het aanbod van TEAMSMAKEN, naast de toepasselijke prijs, tevens of eventuele  reiskosten en/of een kilometervergoeding aan de Opdrachtgever worden doorberekend. In zodanig geval komen zonder  vermelding in het aanbod, in elk geval voor rekening van de Opdrachtgever de eventueel noodzakelijkerwijs te maken  parkeerkosten bij die locatie. 
 2. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is TEAMSMAKEN gerechtigd  om gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van het door de Opdrachtgever aan TEAMSMAKEN verschuldigde te vorderen. 3. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, is TEAMSMAKEN, onverminderd het bepaalde in  het vorige lid, gerechtigd de Opdrachtgever maandelijks te factureren. 
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door TEAMSMAKEN vermelde termijn. 5. TEAMSMAKEN is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar  te stellen. 
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het  verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2%  per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin,  wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Opdrachtgever een  Consument is. 
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de  Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 6. In geval van betalingsverzuim van de Consument, zal TEAMSMAKEN niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat  de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over  te gaan. 
 7. Het bepaalde in lid 8 laat onverlet dat ten nadele van een Consument niet wordt afgeweken van het bepaalde in de Wet  Incassokosten. 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. TEAMSMAKEN is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of een Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 2. Deelname aan een trainings-, coaching-, DISC- of intervisietraject, dan wel kooksessie of andere Dienstverlening van  TEAMSMAKEN is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Deelnemer. TEAMSMAKEN is ter zake in geen enkel  opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt TEAMSMAKEN geen aansprakelijkheid voor schade ten  gevolge van een doen of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels de Dienstverlening door hem opgedane  kennis en vaardigheden en is TEAMSMAKEN nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade en ziekte tijdens of in verband met  de Dienstverlening, zoals kooksessies, ontstaan ten gevolge van ongelukken of consumptie van voedsel. 
 3. TEAMSMAKEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. TEAMSMAKEN kan jegens de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van TEAMSMAKEN in de nakoming 

Pagina 4 van 6 

van haar Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en  zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid  en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend  verstaan: 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking  heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TEAMSMAKEN aan de Overeenkomst te laten  beantwoorden, voor zoveel deze aan TEAMSMAKEN toegerekend kunnen worden; 

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze  kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 4. Mocht TEAMSMAKEN aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is TEAMSMAKEN te allen tijde gerechtigd deze schade te  herstellen. De Opdrachtgever dient TEAMSMAKEN daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle  aansprakelijkheid van TEAMSMAKEN ter zake vervalt. 

 1. De aansprakelijkheid van TEAMSMAKEN is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst,  althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van TEAMSMAKEN betrekking heeft, met dien  verstande dat de aansprakelijkheid van TEAMSMAKEN nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende  geval, op grond van de door TEAMSMAKEN afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd,  vermeerderd met het eventuele eigen risico van TEAMSMAKEN dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 
 2. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van TEAMSMAKEN of een andere door haar ter uitvoering  van de Diensten aangewezen locatie, is de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade door een  Deelnemer veroorzaakt aan (on)roerende zaken die op die locatie aanwezig zijn.  
 3. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens TEAMSMAKEN verjaren door verloop van één jaar. 8. De Opdrachtgever vrijwaart TEAMSMAKEN van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede  begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan TEAMSMAKEN toerekenbaar is. Indien TEAMSMAKEN uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken,  dan is de Opdrachtgever gehouden TEAMSMAKEN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen  dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen  van adequate maatregelen, dan is TEAMSMAKEN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle  kosten en schade aan de zijde van TEAMSMAKEN en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico  van de Opdrachtgever. 

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. TEAMSMAKEN behoudt zich, voor zover deze rechten niet bij derden rusten, alle auteursrechten en alle overige rechten  van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, alsmede op de door haar beschikbaar gestelde documentatie, zoals de door haar vervaardigde vragenlijsten en DISC-Persoonlijkheidsanalyses en  andere materialen van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Opdrachtgever zelf,  Deelnemers of van overige derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens  daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de  Overeenkomst uitsluitend aan TEAMSMAKEN voorbehouden. Bij uitoefening van haar rechten zoals hiervoor bedoeld en  buiten het kader van de Overeenkomst, zal TEAMSMAKEN evenwel geen persoonsgegevens van de Opdrachtgever of  Deelnemers verwerken. 
 2. De goederen als bedoeld in het vorige lid mogen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, door de  Opdrachtgever en Deelnemers slechts worden aangewend voor het bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruik  en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. Deze goederen mogen door  de Opdrachtgever en Deelnemers niet worden gekopieerd of gereproduceerd of op welke wijze dan ook, hetzij tegen  vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking worden gesteld. Voorts mogen zij niet op welke andere manier dan  ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden over deze goederen kunnen beschikken anders dan in verband met  toepassing van de eerste zin van dit lid. 

ARTIKEL 14. | GEHEIMHOUDING 

 1. TEAMSMAKEN zal alle vertrouwelijke informatie, vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de  Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de Overeenkomst TEAMSMAKEN ter kennis gekomen vertrouwelijke  gegevens, zoals persoonsgegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel  niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Opdrachtgever, zijn personeel en eventueel 

Pagina 5 van 6 

door hem bij de Overeenkomst betrokken derden, zoals Deelnemers, zijn tevens gehouden tot geheimhouding van  vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van TEAMSMAKEN. 

 1. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van  de informatie. 
 2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke  uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij  nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade. 5. TEAMSMAKEN is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te  gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Opdrachtgever, dan wel personen  van de bij dienstverlening betrokkenen (waaronder Deelnemers mede begrepen), ter kennis van derden wordt gebracht. ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN 
 3. TEAMSMAKEN is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen  geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst. 
 4. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. 
 5. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in  onderling overleg te beslechten. 
 6. Tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de  bevoegde rechter binnen het arrondissement van rechtbank Rotterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke  geschillen tussen Partijen kennis te nemen.